731 934 653 info@dilnaivka.cz

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

pro poskytování digitálního obsahu, služeb, prodej zboží a workshopů

 

 

Níže naleznete všeobecné obchodní podmínky pro prodej mých online kurzů, webinářů (jiných produktů s digitálním obsahem), zboží, mých výrobků a rukodělných kurzů.

Na webových stránkách www.dilnaivka.cz nebo na www.facebook.com/ivona.kalamenova/ nebo www.facebook.com/dilnaivka (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) najdete podrobnosti o Vámi vybraném produktu nebo rukodělném kurzu, které jste si přečetli.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než dokončíte objednávku. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“.

 

VOP se použijí pro prodej on-line kurzů, zboží a mých výrobků, objednávku rukodělných kurzů a služeb přes webové rozhraní, facebook nebo prostřednictvím e-mailu. VOP současně stanoví i bližší podmínky pro realizaci workshopů.

 

Samotný nákup služeb, produktů a objednávání workshopů a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Pokud učiníte objednávku přes webové rozhraní, tak smlouvu je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

I. DŮLEŽITÉ POJMY A ZKRATKY

 

Tyto pojmy, které jsou v těchto všeobecných obchodních podmínkách uváděny s velkým počátečním písmenem, znamenají následující:

 

 1. VOP

Tyto Všeobecné obchodní podmínky.

 

 1. POSKYTOVATEL

Ivona Kalamenová

Zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Hustopeče

IČO: 17085292

Sídlo: Krumvíř 354, 69173 Krumvíř  

Telefonní číslo: +420 731 934 653

E-mail: info@dilnaivka.cz

Nejsem plátce DPH

 

 1. ZÁKAZNÍK

Ten, kdo se mnou jako Poskytovatelem uzavře ohledně Produktu Smlouvu (kupní smlouvu, smlouvu o poskytnutí digitálního obsahu, smlouvu o poskytování služeb). Jako zákazníka budu označovat uživatele digitálního obsahu, toho, kdo si koupí můj výrobek nebo zboží i klienta, který si objedná workshop.

 

 

 1. SPOTŘEBITEL

Fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy se mnou jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pokud v objednávkovém formuláři uvedete své IČ, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako Spotřebitel.  

 

 1. SMLOUVA

Smlouva o poskytování digitálního obsahu, která je uzavírána mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako uživatelem a jejímž obsahem je má povinnost zpřístupnit Vám Produkt k užívání pro Vaši vlastní potřebu a Vaše povinnost zaplatit mi Cenu nebo poskytnout mi své osobní údaje. Nákup zboží a výrobků probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi mnou jako Poskytovatelem a vámi jako Zákazníkem. Poskytování workshopů probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi mnou jako Poskytovatelem a vámi jako klientem (jako příjemcem služby). Smlouvu tvoří Vaše Objednávka, mé potvrzení Objednávky a tyto VOP. Je uzavírána v českém jazyce, archivuji ji v elektronické podobě (není přístupná třetím osobám) a Vám jako Zákazníkovi není přístupná (pro Vás jako Zákazníka budou informace k uzavřené Smlouvě obsaženy v potvrzení o uzavřené Smlouvě, které Vám v souladu s těmito VOP zašlu). 

 

 1. PRODUKT a WORKSHOP

Produktem je: online kurz, webinář, jiný produkt s digitálním obsahem, zboží, mé výrobky a rukodělný kurz naživo, který je předmětem Smlouvy uzavírané přes Webové rozhraní. Produkt může být buď úplatný nebo bezúplatný – zdarma (kdy namísto Ceny mi poskytujete své osobní údaje). Pokud použiji pojem workshop, tak uvedené je specifické pouze pro rukodělné kurzy naživo.

 

 1. OBJEDNÁVKA

Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář na webovém rozhraní, zpráva na Facebooku nebo e-mail, který představuje Váš návrh na uzavření Smlouvy.

 

 1. CENA

Moje odměna za Vámi vybraný Produkt uvedený v Objednávce. Platí se v korunách českých nebo eurech.   

 

 1. WEBOVÉ ROZHRANÍ

www.dilnaivka.cz, www.facebook.com/ivona.kalamenova/ , www.facebook.com/dilnaivka

 

 1. WEB

Internetové stránky s doménou dilnaivka.cz, profil na Facebooku ivona.kalamenova a dilnaivka

 

 1. OZ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II. ODPOVĚDNOST

 

Jako Zákazník berete na vědomí, že Produkt (zejména online kurzy) užíváte na vlastní riziko a že závisí pouze na Vás, jakým způsobem informace využijete a jakých výsledků dosáhnete. Jako Poskytovatel neodpovídám za Vaše výsledky, které v souvislosti s užíváním Produktu zaznamenáte, ani nenesu odpovědnost za jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou újmu.

III. INFORMACE NA WEBU

 

 1. Jakékoli hodnocení Produktů nebo mě jako Poskytovatele (recenze), které je uvedeno na Webu, pochází od osoby, které byl Produkt skutečně zpřístupněn/prodán. Jako Poskytovatel mám přehled o kupujících, kterým byly jednotlivé Produkty (online kurzy a workshopy) zpřístupněny, a v případě pochybností nahlédnu do své evidence potvrzených objednávek, zda dané osobě, která mi recenzi poskytla, byl Produkt skutečně zpřístupněn. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, které jsou mi poskytnuty, ale vybírám ty, které zveřejním.

 

 1. U každého Produktu je na Webu uveden jeho popis, co zahrnuje, jaká je jeho cena, kdy a na jak dlouho bude zpřístupněn apod. U workshopu a webináře je uveden i termín. Tyto popisy Produktů jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.

IV. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

 1. Jako Zákazník objednáváte Produkt přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného elektronického objednávkového formuláře (Objednávka). Objednávka obsahuje základní informace k Produktu (název, kdy a na jak dlouho Vám bude zpřístupněn, co je jeho součástí apod.) a jeho celkovou Cenu.

 

 1. Před odesláním objednávkového formuláře můžete zkontrolovat a změnit vyplněné údaje. Jako Poskytovatel se spoléhám na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávce a nenesu odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím tlačítka „Objednávka s povinností platby“ (u Produktů zdarma stisknutím tlačítka „Přihlásit se zdarma“) je Vámi vyplněný objednávkový formulář odeslán a tím jste učinili závaznou objednávku Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.

 

 1. Přijetí Objednávky Vám potvrdím zasláním e-mailu na Vaši elektronickou adresu, která je v ní uvedena. Přílohou tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí Vaší Objednávky a tyto VOP ve formátu pdf nebo obdobném. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu, v němž je uveden i Váš případný výslovný souhlas se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (viz níže v těchto VOP – „Odstoupení od smlouvy“), je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření. U Workshopů je Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy je jak potvrzena objednávka, tak i zaplacen rezervační poplatek ve výši uvedené v popisu dané vzdělávací akce na webovém rozhraní, není-li výslovně uvedeno jinak.

V. CENA PRODUKTŮ A ZPŮSOB PLATBY

 

CENA PRODUKTŮ

 1. Na Webu jsou uvedeny aktuální ceny Produktů. Ceny Produktů mohu měnit s tím, že pro Vás jako Zákazníka platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku objednání Produktu. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním on-line kurzů a workshopů nevznikají, cena uvedená v souhrnu objednávky před odesláním objednávkového formuláře je tedy cenou konečnou. U zboží a výrobků je k jejich ceně připočítáváno dopravné a balné (viz podrobněji článek VI. těchto VOP).

 

 1. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (např. překlep) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, nemám povinnost Vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt prodat a jsem v takovém případě oprávněna odstoupit od Smlouvy.

 

 1. Ke zpřístupnění úplatného Produktu dojde nejdříve po úplném zaplacení Ceny. Ke zpřístupnění Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy.

 

 

ZPŮSOB PLATBY

 1. Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
  1. bankovním převodem na můj účet,

 

 1. V případě platební metody uvedené pod písmenem a) (bankovní převod na účet) obdržíte platební údaje v e-mailu potvrzujícím přijetí Vaší Objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a Produkt, co nejdříve dodán.

 

 

SPLATNOST CENY

 1. V případě bankovního převodu na můj účet je Cena splatná do 5 dnů od potvrzení přijetí Vaší Objednávky (tedy od uzavření Smlouvy). Datum splatnosti je uvedeno v pokynech k platbě. Cena je zaplacena v okamžiku připsání příslušné částky na můj bankovní účet. U workshopů musí být celá cena uhrazena nejpozději 3 dny, před konáním akce, není-li výslovně dohodnuto mezi námi jinak.

 

 

 1. Po přijetí platby Vám vystavím a na Váš e-mail zašlu fakturu.

 

 1. Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

VI. ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU PRODUKTŮ

 

ZPŮSOB ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 1. Digitální obsah online kurzu Vám bude zpřístupněn tím, že na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce Vám budou zaslány přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) k Vašemu uživatelskému účtu do členské sekce na Webu.

 

 1. Digitální obsah webináře nebo digitální obsah online kurzu zdarma Vám bude zpřístupněn zasláním odkazu na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.

 

 1. Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního obsahu (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální obsah sdílen), bude Vám digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem.

 

ČAS ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 1. Na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn. V taktovém případě Vám bude digitální obsah Produktu zpřístupněn v takto předem oznámený den.

 

 1. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, závisí čas zpřístupnění digitální obsahu na zvoleném způsobu platby. V případě, že Cenu Produktu platíte bankovním převodem na můj účet, bude Vám digitální obsah zpřístupněn do 3 pracovních dnů od připsání Ceny na můj bankovní účet. Digitální obsah Produktu zdarma Vám bude zpřístupněn obratem po uzavření Smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci.

 

 1. Na Webu může být u Produktu uvedeno, že Vám jeho digitální obsah bude zpřístupňován postupně, po částech. V takovém případě Vám první část (modul) digitálního obsahu Produktu bude zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly) postupně dle předem oznámeného harmonogramu.

 

DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 1. Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu budete mít k digitálnímu obsahu přístup. V takovém případě Vám bude digitální obsah Produktu přístupný po takto předem oznámenou dobu.

 

 1. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, máte digitální obsah přístupný navždy. To neplatí pro webináře nebo online kurzy zdarma, k jejichž digitálnímu obsahu máte přístup pouze v den a čas, který je na Webu uveden.

 

AKTUALIZACE DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 1. Digitální obsah Produktu Vám bude zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření Smlouvy, která Vám nebude aktualizována.

 

 

FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ

 1. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, pdf a obdobnými, přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy (digitální prostředí). Kupující musí mít profil na Facebooku nebo si jej po dobu kurzu vytvořit.

 

 1. Za propojení digitálního obsahu Produktu s Vaším digitálním prostředím nesete odpovědnosti Vy jako Zákazník.

VII. DODACÍ PODMÍNKY A DOPRAVA U ZBOŽÍ A VÝROBKŮ

 

 1. Zakoupené zboží bude dodáno prostřednictvím přepravce na vámi uvedenou doručovací adresu nebo na adresu výdejního místa dopravce. Moje povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží přepravci, kterého jste si při objednávce vybrali. Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zboží, nepovažuje se v takovém případě moje povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany. Při převzetí zásilky si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte mě (podrobnosti níže v části o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu.

 

DODACÍ LHŮTA

 1. Dodací lhůta u zboží je zpravidla maximálně 7 pracovních dní od připsání platby na můj bankovní účet, je-li zboží skladem. Pokud by zboží nebylo možné v této lhůtě dodat, budu vás kontaktovat, abychom domluvili další postup a pokud se nedohodneme na dodání v pozdější lhůtě, můžete jak vy, tak já od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je pak účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straně Smlouvy v písemné formě poštou nebo e-mailem. Pokud si objednáte zboží, které není skladem, dodací lhůta bude stanovena naší domluvou.

 

NÁKLADY NA DOPRAVU A BALNÉ

 1. U zboží a výrobků je účtováno poštovné a balné ve výši uvedené přímo na webovém rozhraní.

 

 

 1. Pokud by bylo nutné z důvodů na vaší straně doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni mi uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak. V případě, že byste zásilku bezdůvodně odmítli převzít, mám nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které mi z důvodu nepřevzetí zásilky vzniknou.

 

VIII. DODACÍ A STORNOPODMÍNKY WORKSHOPŮ

 

ZPŮSOB DODÁNÍ

 1. Workshop bude dodán dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní, facebooku popřípadě individuálně sjednaných. Zákazník má právo absolvovat workshop za podmínky řádné úhrady celé ceny za workshop. Poskytovatel je oprávněn změnit jednostranně podmínky workshopu např. osobu vyučujícího lektora, čas jednotlivých lekcí, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž je povinen o tom Zákazníka vyrozumět. Závazky mezi Zákazníkem a Poskytovatelem tím nejsou dotčeny. Poskytovatel odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel kurzu.  Workshop se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Poskytovatelem. Vyhrazuji si právo zrušení workshopu při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budu včas informovat.

 

MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA

 1. Na workshopu je možné na místo Zákazníka vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže Zákazník zúčastnit, a to pouze po předchozí dohodě se mnou a v případě, že je to vzhledem k obsahu workshopu přípustné a možné.

 

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE

 1. Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucím akci jsou určeny pouze pro účely konkrétního workshopu a osobní potřebu jednotlivých Zákazníků. Není dovoleno je bez mého vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.

 

ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU WORKSHOPU

 1. Zákazník je v celém průběhu workshopu za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý Zákazník vč. lektora vedoucího akci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Zákazníkům svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání workshopu.

 

MOŽNOST VYLOUČIT ZÁKAZNÍKA Z ÚČASTI

 1. Zákazníci jsou povinni při účasti na workshopu nenarušovat jeho průběh. Poskytovatel nebo lektor vedoucí vzdělávací akci je oprávněn Zákazníka vyloučit z účasti v případě, že Zákazník nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah workshopu, ostatní Zákazníky či lektora anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků akce). V případě vyloučení Zákazníka z workshopu nemá Zákazník nárok na vrácení již zaplaceného kurzovného, a to ani jeho části.

 

STORNO PODMÍNKY

 1. V případě, že by workshop byl zrušen z důvodů na mé straně a vy jako Zákazníci jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. Jako Zákazníci jste oprávněni svoji účast na workshopu zrušit. V případě že jste již uhradili cenu a zrušíte účast nejpozději 3 pracovní dni před zahájením workshopu, bude vrácena celá zaplacená cena, v případě zrušení účasti v době kratší, je storno polovina z Ceny workshopu.

IX. AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST

 

 1. Digitální obsah Produktu je autorským dílem, jehož autorem jsem já, coby Poskytovatel. Digitální obsah zpřístupňuji Vám jako Zákazníkovi pro Vaši osobní potřebu. Není možné jej (ani jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.

 

 1. Rovněž máte povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Vašeho uživatelského účtu v členské sekci na Webu.

 

 1. V případě porušení autorských práv nebo povinnosti mlčenlivosti jsem oprávněna Vám digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, která mi v důsledku takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné podle autorského zákona a podle trestněprávních předpisů.

 

 1. Po zakoupení on-line kurzu Vám bude po úhradě ceny a ve stanovený den umožněn přístup do uzavřené facebookové skupiny, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách. Zavazujete se, že do skupiny vstoupíte pod svým facebookovýcm účtem a neumožníte jeho použití třetím osobám. V případě závažného porušení Vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna vám skupinu znepřístupnit či zrušit v ní Vaši účast. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 1. Obecně platí, že pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy mj. přes internet), má zákazník, který je spotřebitelem, dle § 1829 OZ právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud (objednáváte-li úplatný Produkt) v objednávkovém formuláři zaškrtnete políčko „Souhlasím se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a beru na vědomí, že udělením souhlasu zaniká mé právo odstoupit od smlouvy“, nemáte podle § 1837 písm. l) OZ právo na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz.

 

 1. V případě, že Vám digitální obsah Produktu nebude během 14 dnů od uzavření Smlouvy zpřístupněn a jste-li Spotřebitelem, pak během této 14denní lhůty máte právo od Smlouvy i bez udání důvodu odstoupit. Lhůta je zachována, pokud mi oznámení o odstoupení odešlete nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena. Pro odstoupení můžete využít formulář uvedený pod těmito VOP. Odstoupit od Smlouvy můžete zasláním vyplněného formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na některou z mých kontaktních adres uvedených výše (e-mail nebo adresa sídla), případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které vůči mně učiníte. Odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je Produkt zdarma, můžete tím, že se odhlásíte z mé e-mailové databáze (odhlásit se můžete kliknutím na příslušný odkaz, který najdete na konci každého zaslaného e-mailu).  

 

 1. Je-li předmětem Smlouvy úplatný Produkt, obratem po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy Vám potvrdím jeho přijetí. Cena Vám pak bude vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena. Jiným způsobem Vám Cena může být vrácena jen tehdy, pokud s tím budete souhlasit a pokud Vám tím nevzniknou další náklady. Vzhledem k tomu, že odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu je možné jen tehdy, nebyl-li Vám digitální obsah Produktu zpřístupněn, nevzniknou Vám žádné náklady spojené s jeho vrácením. Jakékoli náklady, které by Vám v souvislosti s odstoupením od Smlouvy případně vznikly (např. náklady spojené se zasláním oznámení o odstoupení), nesete ze zákona Vy.

 

 

 1. Jako Zákazník můžete od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Smlouvou. Jako Poskytovatel jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Vašich povinností ze Smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do Webového rozhraní, porušení autorských práv, povinnosti mlčenlivosti a v dalších případech stanovených zákonem. V případě odstoupení od Smlouvy jsem oprávněna Vám okamžitě digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, pokud mi z porušení Vašich povinností vznikla.

 

 1. Jako Poskytovatel mám právo odstoupit od Smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální kapacity přihlášených Zákazníků nebo z jiných vážných důvodů. V takovém případě Vám bude Cena vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, nedohodneme-li se výslovně na použití platby na jiný Produkt dle Vašeho výběru. Cena Vám bude vrácena na stejný účet, ze kterého byla zaplacena, nedohodneme-li se výslovně jinak.

 

 1. Pokud by z Vaší strany nedošlo k úhradě Ceny ani ve lhůtě 5 dnů po splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez nutnosti odstoupení.

 

 1. Je-li Vám společně s Produktem poskytnut jako dárek bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti. V důsledku toho jsem oprávněna Vám okamžitě zrušit přístup k bonusu, případně máte povinnost mi bonus bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, vrátit. Veškeré bonusy jsou zpřístupněny spolu se zpřístupněním Produktu, není-li na Webu u Produktu uvedeno jinak.

 

 1. V případě, že předmětem Smlouvy je dodání zboží nebo výrobku, pak jako Kupující máte podle § 1829 odst. 1 NOZ právo odstoupit od této Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy jste zboží převzali, protože jde o Smlouvu uzavřenou distančním způsobem. . Pro odstoupení můžete využít formulář uvedený pod těmito VOP. Odstoupit od Smlouvy můžete zasláním vyplněného formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na některou z mých kontaktních adres uvedených výše (e-mail nebo adresa sídla), případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které vůči mně učiníte.

 

 1. Je-li předmětem Smlouvy dodání zboží nebo výrobku, obratem po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy Vám potvrdím jeho přijetí. Cena Vám pak bude vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od obržení zboží či výrobku, které zašlete zpátky na poštovní adresu uvedenou výše (nebo po prokázání, že byl Produkt poslán zpět), a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena. Jiným způsobem Vám Cena může být vrácena jen tehdy, pokud s tím budete souhlasit a pokud Vám tím nevzniknou další náklady. Jakékoli náklady na vrácení zboží, nesete ze zákona Vy.

 

 1. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží či výrobku je Poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.

 

 1. Prosím vezměte na vědomí, že podle § 1837 NOZ nemůže Zákazník odstoupit od Smlouvy:

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

 1. Workshop – odstoupit od Smlouvy nelze v případě, že jde o smlouvu o využití volného času, pokud je Poskytovatelem toto plnění poskytováno v určeném termínu (§ 1837 písm. j) NOZ). Za smlouvu o využití volného času je považována i Smlouva o poskytnutí služeb – workshopů, pokud splňuje podmínku využití volného času Zákazníka i poskytnutí v termínu předem určeném (a právě proto jsou výše řešeny podmínky storna účasti).

XI. REKLAMACE

 

 1. Po zpřístupnění Produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost jeho digitálního obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění.

 

 1. Pokud Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete ve své e-mailové schránce v čase uvedeném v těchto VOP (viz „Čas zpřístupnění digitálního obsahu“), zkontrolujte, prosím, nejprve složky „hromadné“ nebo „spam“. Pokud ani tam Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu.

 

 1. V případě, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou, máte práva z vadného plnění v souladu s příslušnými ustanoveními OZ.

 

 1. Práva z vadného plnění Vám nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením Produktu. Rovněž neodpovídám za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí (tedy v případě, že nemáte potřebné technické a programové vybavení nebo síťové připojení uvedené v těchto VOP – viz „Funkčnost digitálního obsahu, technické a programové vybavení“). Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, máte zákonnou povinnost mi poskytnout nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro Vás co nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti máte práva z vadného plnění jen tehdy, prokážete-li, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou.

 

 1. Práva z vadného plnění (reklamaci) můžete u mě uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v těchto VOP (e-mail nebo adresa sídla).

 

 1. Jako Poskytovatel vám odpovídám za to, že zboží a výrobky při převzetí nemjí vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li Spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Nejste-li spotřebitelem, odpovídám vám pouze za vady, které má produkt při převzetí. Upozorňuji, že při srovnání dodaného obrázku může být drobný rozdíl v barevnosti dodaného produktu oproti barvě, jak se jeví na monitoru počítače, tabletu či mobilního telefonu, vzhledem k různému nastavení barevnosti monitorů. Taková drobná odchylka proto není důvodem pro reklamaci. Se zbožím, i při vybalování zásilky, prosím, zacházejte opatrně, aby nedošlo k jejich poškození apod. Skladujte je mimo dosah zdrojů tepla a v suchém prostředí.

 

 1. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od Smlouvy anebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad anebo opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový nebo po opravě funkční produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době anebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

 

 1. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu.

 

 1. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i e-mailem. Pokud vám on-line kurz (resp. i přístup do skupiny) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení. Pokud je na základě vaší objednávky zboží dodáváno prostřednictvím přepravce, žádám vás o kontrolu zásilky za přítomnosti přepravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u přepravce. Přepravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Jako Zákazníci jste oprávněni odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se Smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku od přepravce převezmete, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@dilnaivka.cz, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento mi bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky mi dává možnost prokázat, že se nejedná o rozpor se Smlouvou.

XII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 

 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě, prosím, na některé z kontaktních adres uvedených výše v těchto VOP.

 

 1. Dozor nad dodržováním mých povinností vyplývajících z právních předpisů vykonávají tyto orgány: Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad v Hustopečích a Úřad pro ochranu osobních údajů (jedná-li se o povinnosti při zpracování osobních údajů). 

 

 1. Případný spor mezi mnou jako Poskytovatel a Vámi jako Zákazníkem bude řešen přednostně smírnou cestou. Pokud jste Spotřebitel a z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi námi spor, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce (coi.cz).

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Tyto VOP jsou zveřejněny na Webu a je na ně přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře přes Webové rozhraní stvrzujete, že Vám je obsah VOP znám a že s ním souhlasíte. Tyto VOP ve formátu pdf či obdobném Vám rovněž zašlu v příloze e-mailu potvrzujícího Vaši Objednávku.

 

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Zákazníkem, které ze Smlouvy vyplývají.

 

 1. Smluvní vztah mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Zákazníkem se řídí těmito právními předpisy: OZ a jste-li Spotřebitel, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Zásady zpracování osobních údajů naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na Webu a na které je přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům. V příslušných sekcích také naleznete nakládání s cookies.

 

 1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení VOP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení VOP.

 

 1. Tyto VOP jsem oprávněna jednostranně měnit. Pro Vás jako Zákazníka platí text obchodních podmínek účinný k datu Vaší Objednávky.

 

 1. Tyto VOP jsou účinné od 6.1.2023

 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

 

Adresát: Ivona Kalamenová, Krumvíř 354, 691 73 Krumvíř; info@dilnaivka.cz

 

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

 

 

Datum objednání/datum obdržení (*):

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

 

Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz:

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*):

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

Datum:

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte